New Horizons Estonia - Privaatsuspoliitika

(08. Detsember 2020)

New Horizons Estonia privaatsuspoliitika (vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele GDPR)

Austame teie usaldust seoses meiepoolse, teie andmete kasutamise, salvestamise ja jagamisega. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitame, kuidas me vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) teie isikuandmeid kogume. New Horizons Estonia püüab käesolevat privaatsuspoliitikat võimalikult lihtsana hoida. Teabe saamiseks võtke meiega kindlasti ühendust e-posti aadressil info@newhorizons.ee.
 
Kuidas me teie kohta teavet kogume
Kogume teie käest isiklikku teavet erineval viisil, näiteks kui registreerute meie uudiskirja tellijaks, ostate koolituse, broneerite meie juures koolituse, kandideerite tööle, saadate meie teenuste päringu, registreerute New Horizons’i veebiseminaridele ja üritustele. Kogume teavet ka oma veebilehe ja reaalajas veebivestluse kaudu.
Meie veebilehed kasutavad „küpsiste“ tehnoloogiat. Küpsis on väike tekstifail, mille meie server teie poolsel meie veeblehe või rakenduse külastamisel, teie seadmesse salvestab. Need aitavad meil veebilehti teie jaoks paremaks muuta. Juhul kui soovite rohkem küpsiste kasutamise teavet, on teil võimalik vaadata Google Analytics’i pakutavat teavet siit:
 
Isikuandmete avalikustamine
Sellisel viisil, mis tahes teie poolt esitatud teave ei ole mis tahes kolmandatele isikutele kättesaadav, välja arvatud käesolevas dokumendis ja mujal kirjeldatud eesmärkidel ning seda kasutatakse meie poolt selle kogumisel määratletud eesmärkidel, mille peamised näited on järgmised: 
Juhul kui broneerite meie juures krediitkaardiga, tagatakse ja reguleeritakse tehing meie maksepakkuja(te) poolt täielikult. Seda kaitstakse krüptimisega, näiteks Secure Socket Layer (SSL) krüptograafilise protokolliga. Me ei kogu tundlikku, nagu näiteks rassi, religiooni või poliitiliste kuuluvuste kohta käivat isiklikku teavet.
Salvestame ja haldame hoolsalt mis tahes teie poolt meiega jagatud teavet. Hoolimata käesolevas dokumendis sätestatust ei jaga (rendi, müü ega vaheta) me kunagi teie isikuandmeid kolmandate osapooltega eesmärgiga võimaldada neil teile tooteid ja teenuseid turustada. Kuid osaleme andmetöötlejana tegutsevate kolmandate osapoolte teenusepakkujate teenustes, kes abistavad meid teile pakutavate teenuste, turundustegevuse, maksete töötlemise, eksamite ning sertifitseerimise ja akrediteerimisega. Kõikidel juhtudel püüame teie delikaatseid isikuandmeid (isikukood, sünniaeg jne) töödelda mitte kauem kui hädavajalik. Kui nimetatud andmete kasutamise eesmärk on täidetud, siis kustutame ja hävitame need jäädavalt.
 
Kuidas me teie teavet turvame
Kaitseme teie teavet kehtivate seaduste kohaste turvameetmetega ja käitume vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Hoiame oma arvutid, failid ja hooned turvalisena. Juhul kui võtate meiega seoses teid puudutava teabega ühendust, võime paluda teil end tuvastada. Nimetatud protseduur aitab teie andmeid kaitsta.
 
Kui kaua me teie andmeid säilitame
Säilitame teie andmeid ajal, kui olete klient ja ka teatud aja jooksul pärast seda. Me ei säilita andmeid kauem kui vaja.
 
Teie õigused
Suhtume teie õigustesse tõsiselt. Vastame teie mis tahes teie isikuandmetega seotud päringutele, kuidas me nimetatud andmeid asjakohase tõsiduse ja hoolsusega töötleme ja kaitseme.
Teie abistamiseks oleme allpool kokku võtnud kolm isikuandmetega seotud õigust, mis teil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 - GDPR kohaselt on:  
 
• Andmesubjekti õigus andmetega tutvuda: teil on õigus uurida, milliseid isikuandmeid me töötleme ja millisel eesmärgil me seda teeme.
• Õigus andmete parandamisele ja kustutamisele: teavitage meid ebaõigetest isikuandmetest, ja parandame teie isikuandmed. Teavitage meid, kui soovite oma isikuandmete kustutamist.
• Isikuandmete töötlemise piiramise õigus: selgitage meile, miks te isikuandmete piiramist soovite.  
 
Meie poolne juriidiliste ja regulatiivsete kohustuste täitmine 
Teie teabe seaduslikuks kasutamiseks tugineme ühele või mitmele järgmistest õiguslikest alustest: 
 
lepingu täitmine;
juriidiline kohustus;
enda või teiste eluliste huvide kaitsmine;
avalik huvi;
meie õigustatud huvid;
teie nõusolek;
asjakohaste toodete,  teenuste ja sisu pakkumine;
toodete ja teenuste täiustamise viiside väljaselgitamine;
oma toodete ja teenuste säilitamine ja jälgimine; 
meie toodete ja teenuste teile sobivuse üle otsustamine ning nende soovitamine.
 
Oma regulatiivsete ja juriidiliste kohustuste täitmiseks kogume teie mõningaid isikuandmeid, kontrollime neid, hoiame neid regulaarsete kontrollide abil ajakohasena ja kustutame need, kui me ei pea neid enam säilitama. Oma kohustuste täitmiseks on meil õigus koguda teie kohta teavet ka kolmandatelt isikutelt nagu näiteks eksamikeskustelt nagu Pearson VUE, Kryterion ja CertiPort. Juhul kui te vajalikku teavet ei esita ega aita seda ajakohastada, ei pruugi meil olla võimalik oma tooteid ja teenuseid teile pakkuda.
 
Nõusolek
Mõnikord vajame teie isikuandmete kasutamiseks teie nõusolekut. Näiteks vajame teie nõusolekut otseturunduse puhul, et teavitada teid huvi pakkuda võivatest toodetest ja teenustest. Meil on õigus küsida selleks nõusolekut telefoni, posti, meili, sõnumi või muu digitaalmeedia kaudu.
Teil on võimalik otsustada, kui palju otseturundust soovite aktsepteerida uutele toodetele ja teenustele registreerumisel.
Juhul kui me teiega meie toodete ja teenuste täiustamise võimaluste tagasiside osas ühendust võtame on teil võimalus nõusolekust loobuda.
Juhul kui kasutame teie isiklikke isikuandmeid, näiteks e-posti, palume selleks teie nõusolekut. Enne nõusoleku andmist selgitame teile, millist teavet me kogume ja milleks seda kasutame. Teil on võimalik oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.
 
Kuidas me teie teavet kasutame
Kasutame teie kohta käivat teavet järgmisel põhjusel: 
Teie isiklikku teavet on vaja  koguda ja kasutada meie poolt kokkulepitavate toodete ja teenuste tingimustele vastavaks pakkumiseks. Juhul kui te nimetatud vajalikku isiklikku teavet ei esita, ei pruugi meil olla võimalik oma tooteid ja teenuseid teile pakkuda.
 
Teie andmed ja kolmandad isikud
Mõnikord jagame teie teavet kolmandate osapooltega. Näiteks nagu: Pearson VUE, Microsoft, New Horizons Global.
Eeldame, et kolmandatel isikutel on samaväärne teabekaitse kui meil.
Samuti on meil kohustus jagada teavet kolmandate isikutega kõikide kohaldatavate seaduste, määruste või seaduslike taotluste täitmiseks. Juhul kui arvame, et meile on antud valet või eksitavat teavet või kui kahtlustame kuritegelikku tegevust, oleme kohustatud selle registreerima ja sellest Eesti või välismaiseid õiguskaitseorganeid teavitama.
 
Rahvusvaheline andmeedastus
Teile toodete ja teenuste pakkumiseks võime edastada teie isikuandmeid riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Eeldame, et väljaspool EMP-d kohaldatakse andmete edastamisel ja teabe kasutamisel teie õiguste kaitse tagamiseks sama andmekaitsestandardit kui Euroopa Liidus.
 
Teie teabe saamise õigus
Oma õiguste kasutamiseks pöörduge meie poole telefonil +372 555 11 819, kasutage meie sotsiaalmeedia kanaleid, edastage meil e-posti aadressil info@newhorizons.ee või külastage meie veebilehte aadressil http://www.newhorizons.ee 
Meil on võimalik edastada teile järgmist teavet:
 
Juurdepääs teie isikuandmetele:
Teil on õigus taotleda meie valduses olevate isikuandmete koopiat. Teil on õigus küsida, kuidas me teie isikuandmeid kogume, jagame ja kasutame.
 
Isikuandmete värskendamine ja parandamine
Nõusoleku tagasi võtmine: juhul kui annate meile nõusoleku, näiteks otseturunduseks, või kasutame teie tundlikku teavet, nagu meditsiinilisi või biomeetrilisi andmeid, on teil õigus oma nõusolek tagasi võtta.
 
Piiramine ja vastuväidete esitamine: teil võib olla õigus meie poolset isikuandmete töötlemist piirata või sellele ja meie poolsele automatiseeritud toimingute tegemisele vastuväiteid esitada.
 
Teie teabe kustutamine (teie õigus olla unustatud). Teil on õigus taotleda teie isikuandmete kustutamist.
 
Teabe ümberpaigutamine (teie ülekandmise õigus). Võimaluse korral on meil õigus jagada teie teabe digitaalset koopiat otse teie või mõne muu organisatsiooniga. 
Juhul kui võtate meiega seoses teid puudutava teabega ühendust, võime paluda teil end tuvastada. Nimetatud protseduur aitab teie andmeid kaitsta.
Juhul kui soovite oma andmeid puudutavat infot ei nõua me selle eest üldiselt tasu. 
 
Kaebuse esitamine 
Juhul kui teil on teie isiklike andmete kasutamist puudutav kaebus, palun andke sellest meie personalile teada, et saaksime selle võimalikult kiiresti lahendada.
Kaebust on võimaik esitada isiklikult, telefoni teel, kirjalikult ja meili teel. Kõiki saabunud kaebusi uuritakse igakülgselt. Palume teil esitada võimalikult palju teavet, aitamaks meie töötajatel teie kaebus kiiresti lahendada. 
Samuti on teil võimalik pöörduda Eesti Andmekaitse inspektsiooni poole aadressil at www.aki.ee
 
Käesoleva poliitika muudatused
Muudame käesolevat poliitikat aeg-ajalt, eriti kui muudame teabe kasutamist, oma tehnoloogiat ja tooteid.
 
 

Privacy Policy for New Horizons Computer Learning Centers, Inc.

(Effective January 22, 2018)

PRIVACY SHIELD POLICY

This Privacy Shield Policy (“Policy”) applies to all personal information received by New Horizons Computer Learning Centers, Inc. (“New Horizons”, “we”, “our”, or “us”) in the United States from the European Economic Area (EEA) (which includes the member states of the European Union (EU) plus Iceland, Liechtenstein and Norway) and from Switzerland. This Policy also applies to all personal information previously received under the U.S.-EU Safe Harbor Framework and U.S.-Swiss Safe Harbor Framework and still held by New Horizons. This Policy sets out our practices for collecting, using, maintaining, protecting and disclosing that personal information.

DEFINITIONS

For purposes of this Policy, the following definitions shall apply:

“Agent” means any third party that collects or uses personal information under the instructions of, and solely for, New Horizons or to which New Horizons discloses personal information for use on New Horizons’ behalf.

“New Horizons” means New Horizons Computer Learning Centers, Inc., New Horizons Franchising Group, Inc., and any predecessors and successors in the United States.

“Personal information” means any information or set of information that identifies or could be used by or on behalf of New Horizons to identify (together with other information) a living individual. Personal information does not include information that is anonymized or aggregated.

“Sensitive information” means any personal information that reveals race, ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership; information that concerns health or sex life; information specifying personal sexuality, ideological, or trade union-related views or activities; and information about criminal or administrative proceedings and sanctions (which are treated outside pending proceedings), or social security measures.

EU-U.S. AND SWISS-U.S. PRIVACY SHIELDS

New Horizons participates in and complies with the EU-U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework (collectively, “Privacy Shield”) as set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of personal information transferred from the EEA and Switzerland to the United States, respectively. New Horizons has certified to the Department of Commerce that it adheres to the Privacy Shield Principles of Notice, Choice, Accountability for Onward Transfers, Security, Data Integrity and Purpose Limitation, Access, and Recourse, Enforcement, and Liability, which are the basis for the principles of this Policy. If there is any conflict between this Policy and the Privacy Shield Principles, the Privacy Shield Principles shall govern. To learn more about the Privacy Shield program, and to view New Horizons’ certification, please visit https://www.privacyshield.gov/.

PRINCIPLES
Notice

Where New Horizons receives personal information about individuals in the EEA and Switzerland collected by New Horizons and its franchisees, it will publicly inform them about its compliance with the Privacy Shield in clear, concise language. This personal information may include basic contact information like name and email address, billing information, and courses and training taken by students.

New Horizons uses this information to provide our educational and training-related services to franchisees, customer support for such services, to bill customers, and to correspond with customers. This information also facilitates our affiliates’ and franchisees’ services.

New Horizons also receives information about employees of New Horizons who are located in the EEA and Switzerland, and which is transferred in the context of the employment relationship. New Horizons uses this information for internal employment and human resources purposes. New Horizons commits to cooperate in investigations by and to comply with the advice of competent EEA and Swiss authorities.

New Horizons will subject all personal information received via the EU-U.S. Privacy Shield Framework and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework to their respective Privacy Shield Principles.

New Horizons is subject to the investigative and enforcement authority of the Federal Trade Commission (FTC), is obliged to disclose personal information in response to lawful requests by public authorities, for law enforcement, and national security purposes, and has potential liability for onward transfers to third parties.

Additionally, an individual may be allowed to invoke binding arbitration to resolve disputes under certain limited conditions.

Choice

New Horizons will offer individuals the opportunity to choose whether their personal information is to be used for a purpose other than the purpose for which it was originally collected or subsequently authorized by the individual. An individual may opt-out of such uses of their personal information by contacting us at the address given below. New Horizons does not disclose personal information to non-agent third parties. If this changes, New Horizons will offer an opt-out to individuals. New Horizons will not use sensitive personal information for a purpose other than the purpose for which it was originally collected or subsequently authorized by the individual unless New Horizons has received the individual’s affirmative and explicit consent (opt-in). New Horizons will treat as sensitive any personal information received from a third party where the third party identifies and treats it as sensitive.

Data Integrity

New Horizons will use personal information only in ways that are compatible with the purposes for which it was collected or subsequently authorized by the individual. New Horizons will take reasonable steps to ensure that personal information is relevant to its intended use, accurate, complete and current.

Transfers to Agents

New Horizons contracts with third parties who perform business functions on our behalf. New Horizons uses these third parties to manage its IT system infrastructure, provide live, online support to customers, and to manage email lists. These entities may have access to personal information if needed to perform their functions for New Horizons. New Horizons does not disclose personal information to non-agent third parties.

For information received under the Privacy Shield, New Horizons will require its agents to safeguard personal information consistent with this Policy by contract, obligating the agent to provide at least the same level of protection as is required by the Privacy Shield Principles.

Under certain circumstances, New Horizons may bear liability for onward transfers of personal information from the EEA or Switzerland where its agent processes such personal information inconsistent with the Privacy Shield Principles, unless New Horizons proves that it is not responsible for the event giving rise to the damage.

Access and Correction

New Horizons acknowledges the right of individuals to access their personal information. Upon request, New Horizons will grant individuals reasonable access to personal information that it holds about them. In addition, New Horizons will take reasonable steps to permit individuals to correct, amend, or delete information that is demonstrated to be inaccurate or incomplete. An individual may request to access their information, or otherwise correct, amend, or delete their information by contacting us at the address given below.

Security

New Horizons will take reasonable and appropriate precautions to protect personal information in its possession from loss, misuse and unauthorized access, disclosure, alteration and destruction.

Enforcement

New Horizons will conduct compliance audits of its relevant privacy practices to verify adherence to this Policy. Any employee that New Horizons determines is in violation of this policy will be subject to disciplinary action.

New Horizons is subject to the investigative and enforcement authority of the FTC.

Dispute Resolution—Privacy Shield

In compliance with the Privacy Shield, New Horizons commits to resolve complaints about your privacy and our collection or use of your personal information. EEA or Swiss individuals with inquiries or complaints regarding this Policy should first contact New Horizons at the address given below. New Horizons will investigate and attempt to resolve complaints regarding use and disclosure of personal information by reference to the principles contained in this Policy. New Horizons commits to cooperating with European Data Protection Authorities and the Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner.

New Horizons has further committed to refer unresolved privacy complaints under the Privacy Shield Principles to the International Centre for Dispute Resolution (“ICDR”), the international division of the American Arbitration Association (“AAA”), a non-profit alternative dispute resolution provider located in the United States. If you do not receive timely acknowledgment of your complaint, or if your complaint is not satisfactorily addressed, please visit the ICDR web site at http://go.adr.org/privacyshield.html for more information and to file a complaint. Under certain limited conditions, an individual may be able to invoke binding arbitration as provided under the Privacy Shield to address an otherwise unresolved complaint.

LIMITATIONS & CHANGES

We may also be required to disclose an individual’s personal information in response to a lawful request by public authorities or in connection with a legal obligation. Adherence by New Horizons to these Privacy Shield Principles may also be limited to the extent required to respond to a legal obligation, to the extent necessary to meet national security, public interest or law enforcement obligations, and to the extent expressly permitted by an applicable law, rule or regulation.

This Policy may be amended from time to time, consistent with the requirements of the Privacy Shield Principles. The amended Policy will be made publicly available via New Horizons’ website.

Contact Information

Questions regarding this Policy should be submitted to New Horizons by mail to:

Privacy Liaison
New Horizons Computer Learning Centers, Inc.
1900 S. State College Blvd. Suite 450
Anaheim, CA 92806-6135
+1 (714) 940-8000

Or by email to: privacy.policy@newhorizons.com