Registreerimise ja tühistamise reeglid

Tühistamine ja tagasimaksed

Allpool on välja toodud New Horizons arvutikoolituskeskuse tühistamise ja tagasimaksete reeglid. Küsimuste tekkimise korral võtke meiega ühendust.

 Ootejärjekord
 • Jäädes koolitusele hiljaks rohkem kui 15 minutit, võivad teie koha võtta ootejärjekorras olevad isikud.
 • Jäädes hiljaks rohkem kui 30 minutit, tuleb uus koolituse aeg panna. Lisandub mitte kohaleilmumise tasu.
 • Koolitusel osalejad vastutavad enda kohaloleku kinnitamise eest.
 • Kordussooritused registreeritakse ootejärjekorra alusel. Osaleja peab kaasa võtma varasema kursusematerjali ning võivad lisanduda lisatasud (LMS tasu, LOD tasu jm.).

** Avatud registreerimistunnid võivad muutuda**

 Avatud registreerimise tühistamise/uuesti ajastamise reeglid

Teavitage New Horizons'it esimesel võimalusel helistades +372 555 11 819 või kirjutades info.estonia@newhorizons.com, et vältida trahve.

Avatud registreerimisega koolituste aja muutmiseks on vajalik kümne (10) tööpäevane etteteavitamine, et vältida lisatasusid.

Juhul kui ei ilmuta kohale või tühistatakse vähem kui kümne (10) tööpäeva jooksul enne koolituse toimumise kuupäeva, tuleb maksta 100% koolituse rahast, vastavalt arvel olevale kuupäevale või 30 päeva jooksul. Kupongidega tasutud koolituste puhul kaotavad kupongid kehtivuse. Kui koolituse eest on tasutud koha litsentsiga, eemaldatakse need päevad. Premium klassi puhul tühistatakse mitu kupongi.

 Kohapeal toimuvate koolituste või ruumide rentimise tühistamise/uuesti ajastamise reeglid

Teavitage New Horizons'it esimesel võimalusel helistades +372 555 11 819 või kirjutades info.estonia@newhorizons.com, et vältida trahve.

Ümberajastades viisteist (15) tööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva lisandub haldustasu 10%, mis lisatakse ostusummale. Ümberajastades vähem kui viisteist (15) päeva enne koolituse toimumise kuupäeva, tuleb maksta 100% koolituse hinnast, algse koolituse toimumise kuupäevaks.

 Red Hat tühistamise/ümberajastamise reeglid

Red Hat reeglid näevad ette, et viieteist (15) tööpäevane etteteatamine on vajalik, et vältida lisatasusid. Ainult üks (1) ümberajastamine on lubatud. Ümberajastades vähem kui viieteist (15) tööpäeva jooksul tuleb tasuda 50% avaldatud koolituse hinnast (MSRP). Uus koolituse aeg antakse ümberajastamise jooksul ja koolitus tuleb läbida (1) aasta jooksul arvestatuna arve kuupäevast.

Koolitustel osalejate asendusi saab teha mitte vähem kui 48 tundi enne koolituse algust.

Mitteilmumise korral tagasimakset ei tehta ja ümberajastamist ei toimu. 

  Microsoft Software Assurance Training Voucher (SATV) tühistamine/ümberajastamine

Kui koolituse eest on makstud Microsoft Software Assurance koolituse vautšeriga (SATV) on vajalik kümne (10) tööpäevane etteteatamine, et ümberajastada ilma lisatasudeta.

Juhul kui ei ilmuta kohale või tühistatakse vähem kui kümne (10) tööpäeva jooksul enne koolituse toimumise kuupäeva tuleb maksta 100% koolituse rahast, vastavalt arvel olevale kuupäevale või 30 päeva jooksul. Kupongidega tasutud koolituste puhul kaotavad kupongid kehtivuse. Kui koolituse eest on tasutud koha litsentsiga eemaldatakse need päevad. Premium klassi puhul tühistatakse mitu kupongi.

Lubatud on üks (1) ümberajastamine koolituse kohta, kuni 48 tundi enne koolituse alguskuupäeva. Ümberajastades pärast alguskuupäeva, lisandub 50% tasu avaldatud koolituse hinnast (MSRP). Uus koolituse aeg antakse ümberajastamise jooksul ja koolitus tuleb läbida kuue (6) kuu jooksul arvestatuna arve kuupäevast.

  Online Anytime (OLA) Cancellation/Enrollment Policy

Online Anytime (OLA) võti aktiveeritakse makse kviitungiga ja need kehtivad (1) aasta. Kui võti on aktiveeritud ei saa seda tühistada. Võtmed kehtivad ainult arves toodud isikule ning neid ei saa teisele isikule üle kanda. Registreerimine algab arve kuupäevaga ja lõppeb kaksteist (12) kuud arvestatuna arve kuupäevast. 

 Mitte ilmumine

Tühistamisest teatamata jätmise korral võetakse koolituse eest täies mahus tasu. Kui koolituse eest maksti kupongidega, siis EI tagastata neid kupongikogumisse. Kui tasutakse kohalitsentsiga, siis koolituspäev eemaldatakse.

 Refund Policy

New Horizons arvutikoolituskeskus Estonia reeglite järgi on kõik hinnad lõplikud.

 Üldised reeglid

Maksmata jätmise korral tühistatakse kõik praegused ja tulevased registreerumised ning juhtumi kohta algatatakse menetlusse.

Kupongid kehtivad kaksteist (12) kuud alates arve kuupäevast ja neid ei saa kellelegi teisele edasi anda.

Klubide kasutus on piiratud arvel oleva isiku nimega, neid ei saa üle kanda ja need algavad arve kuupäeval.

Premium klassides registreerumiseks võetakse mitu kupongi.

Klient mõistab, et allkirjastatud tellimuslepingud on nõusolekud New Horizons'i ja nende ettevõtte vahel ning ettevõtte allkirjaandja vastutab õppemaksu eest ja teavitab kõiki töötajaid/ personali, et tagasimaksed tehakse ettevõtte nimele. Kõik allahindlused tühistatakse, kui osad ülaltoodud koolitus tühistatakse. New Horizons tagab ainult lepingus sätestatud teenused.

Klient on nõus mitte palkama New Horizons'i töötajat (1) aastaks pärast tellimuslepingu järgi tellitud koolituse lõpetamist.

TINGIMUSED

ÜLDSÄTTED

NH Training Estonia OÜ (reg nr: 16008699) (edaspidi: New Horizons Estonia) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ja teistest seonduvatest õigusaktidest ning New Horizons õppekorralduse alustest

New Horizons Estonia korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

Meie koolitusvaldkondadeks on "003 Isikuareng" ja "06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia".

 • Õppetöö toimub New Horizons Estonia õppetööks sobivates ruumides või virtuaalklassides.
 • Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit)
 • Koolitused toimuvad enamjaolt grupikoolitustena. Individuaalõppe (mentorõpe) puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
 • 2021 aastal pakume koolitusi Eestis, ainult tellimuskoolitustena.
 • Õppetöö toimub eesti, inglise, vene, saksa, hispaania, kreeka, bulgaaria ja paljudes teistes keeltes, sõltuvalt New Horizons koolituskeskuse asukohariigist.
 • Koolituse korralduse, koolituskavade ja ajakavadega saab tutvuda New Horizons Estonia kodulehel www.newhorizons.ee.

Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

 • õppekava nimetus;
 • õpiväljundid;
 • sihtgrupp;
 • õppekeel;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppimisviisid;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

Koolituskeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.

KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab New Horizons Estonia kodulehel www.newhorizons.ee, e-maili (info@newhorizons.ee) või telefoni teel (+372 555 11 819). Kõik registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-maili teel.

Koolitusgrupi komplekteerimine

 • Koolitusgrupi komplekteerib koolitust läbiviiv New Horizons koolituskeskus
 • Iga New Horizons koolituskeskus jätab endale õiguse teha muudatusi koolituste plaanis, ajakavas. 
 • Koolituskeskusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata, koolitusgrupi täitumiseni.
 • Muudatustest teavitatakse õpilast esimesel võimalusel e-kirja kaudu või telefonitsi.
ÕPPEKESKKOND
Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas kõik vajalik koolituse läbiviimiseks ja koolitusel osalemiseks. Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult täiskasvanute õppimist toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.
 • Koolituskeskkonnaks võib olla koolituskeskuse füüsiline klassiruum või virtuaalne õpikeskkond (Online Live).
 • Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires. Erivajadustest palun teavitada koolitusele registreerides, et saaksime koolituse planeerimisel ja korraldusel nendega võimalusel arvestada.
 • Igaks koolituseks on ette valmistatud õppematerjalid elektrooniliselt. Õppematerjalide maksumus sisaldub koolituse hinnas. 
 • Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, et tagada osalejate individuaalne areng koolitusel ning õpimotivatsioon.
   
KOOLITUSE KORRALDAMINE, LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD
 
 • Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on õppegruppi registreeritud ning kes on tasunud õppetasu. 
 • Õppetööst osavõtu registreerib koolitaja või sekretär iga koolituspäeva alguses elektrooniliselt.
 • Minimaalselt neli päeva enne koolituse algust saadetakse osalejatele e-maili teel koolituse organisatoorne info.
 • Kui koolitusele on rohkem soovijaid kui planeeritud kohti, on võimalik registreeruda ootelisti või järgmisele koolitusele.
 • Koolitus loetakse läbituks, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms).
 • Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus elektroonilise  tagasisidevormi(d).
 • Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi.
  • Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
  • Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
 • Koolitatav arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.
   
KOOLITATAVA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Koolitataval on õigus:

 • enne koolitusele õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse, koolituskavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;
 • näidata koolituste eest tasutud õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele;
 • lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
 • saada koolituse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav kooli tunnistus või sertifikaat.

Koolitatav on kohustatud:

 • täitma koolituskeskuse poolt kehtestatud sisekorra eeskirju;
 • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
 • hoidma tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
 • käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

KOHALE MITTEILMUMINE
Õpilase loobumiskavatsusest teavitamata jätmisel võetakse ettevõttelt koolituse tasu täies mahus. Juhul kui koolituse eest tasuti kupongidega, siis EI tagastata neid kupongikogumisse, juhul kui tasutakse kohalitsentsiga, siis päev eemaldatakse.
 
TAGASTAMISPOLIITIKA
New Horizons Estonia kasutab lõpliku müügi poliitikat.
 
KOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD
Iga koolituse lõpul täidavad osalejad elektroonse tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks.
Tagasiside kokkuvõte saadetakse järelduste tegemiseks koolitusfirma juhile, koolitajale ja New Horizons keskusele.
 
KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

New Horizons teeb pidevalt täiendkoolitusi kõigile oma koolitajatele, et tutvustada neile kõige uuemaid koolitusmeetodeid ja koolituste läbiviimise tehnikaid.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise alused:

 • Koolituskeskus korraldab koolitusi õpperuumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.
 • Koolitusruumid on varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega ning koolitusruumi sisustus on sobilik täiskasvanu õppe läbiviimiseks ning paindlik ümberpaigutamiseks, et kasutada erinevaid õppemeetodeid.
 • Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi.

Õppekavade kvaliteedi tagamise alused:

 • Üldjuhul kasutatakse rahvusvahelisi New Horizons õppekavasid. Erandjuhtudel koostatakse õppekava lähtuvalt regiooni eripärast, kuid see kinnitatakse New Horizons poolt, enne avalikustamist, et tagada õppekavade kvaliteet.
 • Õppekavad on kättesaadavad New Horizons kodulehel.

Koolitajate kvaliteedi tagamise alused:

 • Kõigil koolitajatel on olemas õppe läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon ning oma valdkonnas töökogemus (3-5 aastat). Eelduseks on ka eelnev 2-3 aastane koolitaja kogemus

Tagasiside põhjal hinnatakse koolitaja kvaliteeti.

 • Klassikoolitusi läbiviivatel koolitajatel peab olema tagasiside keskmine näitaja vähemalt 7, kümne punkti süsteemis.
 • Virtuaalkoolituste läbiviijatel peab olema tagasiside hinne 10-ne punkti süsteemis vähemalt 9. 

Koolitaja tagasisidet analüüsib nii koolituskeskuse juht, kui ka jälgitakse koolitajate kvaliteeti globaalselt, kõigi New Horizons koolituskeskuste lõikes. 
Tagasiside tulemusena muudetakse vajadusel koolituse sisu, täiendatakse korraldust või vesteldakse koolitajaga parenduste tegemiseks. Koolitajale pakutakse arenguvõimalusi ja mentorlust. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist. Koolituste tagasiside kokkuvõtted säilitatakse, et jälgida parendusettepanekute mõju.
 

MUUD TINGIMUSED
 • Tasumata jätmine tühistab kõik praegused ja tulevased ettevõtte registreeringud ning asi edastatakse inkassole. 
 • Kupongid kehtivad alates arve kuupäevast 12 kuu jooksul ja need pole üle antavad.
 • Hinnakiri kehtib selle avaldamise hetkel, kuid see võib muutuda.  
 • Esitatud hinnapakkumine pole tagatud enne, kui New Horizons Estonia on tellimuse vastu võtnud ja ametliku arve väljastanud.
 • Klubid on piiratud arvel oleva isikuga, neis osalemist ei saa üle anda ja need algavad arve kuupäeval.
 • Lisakoolitustele registreerumisel on võimalik kasutada erinevaid kuponge.
 • Klient mõistab, et allkirjastatud tellimuslepingu puhul on tegemist New Horizons Estonia ja ettevõtte vahelise lepinguga ning nimetatud ettevõtte vastutab õppemaksu tasumise eest ning teavitab kõiki töötajaid ettevõttele tehtavatest tagasimaksetest. Juhul kui osad ülaltoodud koolitusest tühistatakse on kõik New Horizons Estonia allahindlused tühised. New Horizons Estonia tagab ainult lepingus sätestatud teenuseid. 
Klient kohustub mitte palkama New Horizons Estonia töötajat (1) aasta jooksul pärast koolituse tellimuslepinguga tellitud koolituse lõppemist.
Koolitusettevõttena tõdeb klient, et New Horizons Estonia teeb märkimisväärseid investeeringuid ja kulutusi oma töötajate reklaamimiseks, testimiseks, värbamiseks, koolitamiseks ja hoidmiseks. Seetõttu nõustub klient, et kui ta soovib mis tahes alusel New Horizons’i töötajale või tööhõiveagentuuri partnerinstruktorile tööd pakkuda (sealhulgas juhul, kui selline üleviimine toimub „üleviimise“ raames 2003. aasta Euroopa ühenduste (töötajate kaitse ettevõtte üleminekul) määruste tähenduses või seoses muuga, palgates neid (tuntud kui „ümberkujundamine“) või töötajaid lähetades, sõlmides kokkuleppeid või muid lepinguid (tuntud kui „üleminek“), on klient kohustatud ettevõttele New Horizons Estonia ülalnimetatu allpool sätestatud määrade kohaselt hüvitama. Käesoleva sätte alusel makstava tasu arvutamisel ei võeta New Horizons Estonia töötaja kliendi juures töötamise esimese päeva kindlaksmääramisel arvesse mis tahes töötaja teenuse katkemist nimetatud kliendi juures, mis kestis 42 päeva või kauem, välja arvatud juhul, kui selline teenuse osutamise paus tekkis seadusega ette nähtud puhkuse tõttu. Allpool kirjeldatud tasu maksmise asemel võib klient New Horizons Estoniale kirjaliku teatega esitada taotluse täiendavaks 14-nädalaseks teenuse kasutamise perioodiks, mille jooksul lähetatakse New Horizons Estonia töötaja kliendi juurde samadel tingimustel kui viimase ülesande täitmisel.
Juhul kui töötajat on kliendile tutvustatud, kuid töötaja pole nimetatud kliendi heaks töötanud ja klient tutvustab töötajat kolmandale isikule, olgu see siis eraldiseisev tööandja, tütarettevõte või mõne teise ettevõtte emaettevõte, kohaldatakse käesolevate Tingimuste selles jaotises täpsustatud tasusid ja allahindlusi ei rakendata: 
Tasu ja hüvitiste protsent on 20%
Esialgsest kontaktist kuni mis tahes koolituse lõppemiseni ja 6 kuud pärast käesoleva lepingu lõpetamist mis tahes poole poolt, on keelatud palgata ega paluda tööle võtta mis tahes isikut, kes on teise poole töötaja või töövõtja, kes osales käesoleva lepingu viimasel kuuekuulisel perioodil käesoleva lepinguga hõlmatud küsimustes.
Nimetatud sätet ei kohaldata, kui pooled on töösuhtes kokku leppinud.
Kumbki pool tunnistab, et käesolevas punktis nimetatud piirang on mõistlik ja on vajalik mõlema poole õigustatud huvide kaitseks.
 
BRONEERIMINE JA MAKSMINE
1. Broneeringuid ei kinnitata enne, kui koolitusleping on nõuetekohaselt allkirjastanud ja New Horizons Estonia on selle kätte saanud.
2. Kõik arved tuleb tasuda 14 päeva jooksul alates tellimuse allkirjastamise kuupäevast või 14 päeva enne kursuse algust, olenevalt sellest, kumb toimub varem, või tellimuses märgitud maksekuupäevaks.
3. Privaatse koolitusklassi, ruumide rentimise või kliendilehe broneerimisel ja kinnitamisel peab New Horizons Estonia 24 tundi enne tunni algust saama kõigi osalejate nimed. Juhul kui seda ei tehta, siis kursus tühistatakse ja raha tagasi ei maksta.
4. Juhul kui enne kursuse algust pole kogu tasu makstud, siis kursusel osalemine keelatakse.
5. Ostmiseks mõeldud kaubad saadetakse/on saadaval alles pärast kogu makse laekumist.
6. Käesolevate tingimuste rikkumisel arvutatakse intressi alates arve maksetähtpäevast kuni maksekuupäevani määraga 2,5% aastas, mis lisandub igakuiselt. 
 
RAHVUSVAHELISED BRONEERINGUD
Kõigi kursuste eest tuleb tasuda täies mahus krediitkaardiga.
Kõik viisad on teie ainuvastutusel. Meil ei ole võimalik teid viisadega aidata. Pärast krediitkaardimakse täielikku tasumist väljastame teile soovi korral aktsepteerimiskirja. 
Meie tühistamisreeglid on järgmised: 
 Makse tagastatakse ainult siis, kui teile viisa andmisest keeldutakse. Juhul kui oleme teile juba kinnituskirja saatnud, tagastatakse makse vaid juhul, kui teile viisa andmisest keeldutakse. Juhul kui teile viisa andmisest keeldutakse, kohustute meile esitama viisa andmisest keeldumise kontrollimiseks keeldumise koopia ja saatkonna kontaktid.
 Sel juhul rakendub 50% teenustasu. 
 Samuti kohustute seoses raha teie kontole kandmisega tasuma panga teenustasud.
Vastutate kõigi kulude eest, sealhulgas koolituskulude, reisi-, majutus- ja kõigi välismaal viibimise ajal tekkinud kulud eest.
Juhul kui soovite koolitusega jätkata ja tasute kogu makse krediitkaardiga, teavitage meid sellest ning korraldame teie eest kõik vajaliku.
 
TÜHISTAMISREEGLID
1. Kõik kliendi teatised peavad olema esitatud kirjalikult.
2. Määratud tühistamisperioodid sõltuvad koolituse või teenuse tüübist järgmiselt:
 • Plaaniline koolitus: kuni 21 päeva enne kursuse algust.
 • Ruumide rentimine/Privaatsed koolitusklassid/On-Site koolitused: 21 päeva jooksul pärast tellimuse allkirjastamise kuupäeva või kuni 21 päeva enne koolituse või teenuse alguskuupäeva, olenevalt sellest, kumb on varasem. Juhul kui nimetatud koolituse grupp on broneeritud, tähendab 21 päeva enne koolituse või teenuse algust koolituste grupi esimese kursuse algust, mitte grupisiseste koolituste individuaalseid alguskuupäevi.
3. Juhul kui klient koolitusest loobub, kehtivad järgmised tagastused, välja arvatud klubi liikmetele ja vautšerite omanikele: ja vaid juhul, kui kogu makse on laekunud.
 • Määratud tühistamisperioodi jooksul kliendilt saadud teate korral: 50% tagasimakse
 • Määratud tühistamisperioodi väliselt kliendilt saadud teade: tagasimakse 0%
 • Tšeki või pangaülekandega tagastamise maksete puhul teenustasu puudub, kuid pangakulude tõttu on krediitkaardimaksete tagasimaksete puhul teenustasu 4%.
4. Juhul kui klient tühistab koolituse määratud aja jooksul, kuid makse pole veel laekunud, on klient kohustatud tasuma ülalnimetatud tingimuste kohaselt tasumata summa.
5. Juhul kui klubi liige loobub kursusest määratud tühistamisperioodi väliselt, on tühistamistasu 50.00 eurot. Enne mis tahes teise koolituse kasutamist tuleb tasuda 50.00 euro suurune tasu.
6. Juhul kui vautšeri omanik loobub määratud tühistamisperioodi väliselt, tühistatakse tema koolituskupong(id). Tühistatud vautšerid tuleb enne mis tahes teise klassi õppima asumist New Horizons Estoniale tagastada.
 
SPETSIAALSE KOOLITUSE, ON-SITE KOOLITUSE VÕI RUUMI RENDI TÜHISTAMISE/AJAKAVA MUUTMISE EESKIRJAD
Sanktsioonide vältimiseks palun teavitage New Horizons Estonia’t viivitamatult telefonil +372 555 11 819 või saatke meile koheselt e-meil aadressile: info@newhorizons.ee
Juhul kui ajakava muutmine toimub vähemalt viisteist (15) tööpäeva enne koolituse kavandatud kuupäeva, lisatakse ostusummale 10% haldustasu.
 
RED HAT TÜHISTAMISE/AJAKAVA MUUTMISE EESKIRJAD

Red Hat’i poliitika näeb ette, et ilma lisatasudeta ajakava muutmiseks rakendub viieteist (15) tööpäevane ette teatamise kohustus. Lubatud on ainult üks (1) ajakava muutmine. Juhul kui koolituse ajakava muutmisest teavitatakse ette vähem kui viieteist (15) tööpäeva, tuleb tasuda töötlustasu, mis võrdub viiekümne protsendiga (50%) avaldatud koolituse hinnast (müügihinnast).

 • Koolituse ajakava muutmisel tuleb määrata uus koolituse kuupäev ja koolitus tuleb lõpetada alates algse arve kuupäevast ühe (1) aasta jooksul.
 • Õpilasi on võimalik asendada mitte vähem kui 48 tundi enne tunni algust.
 • Koolitusele mitteilmumise korral tagasimakset ei teostata ega ajakava ei muudeta. 
MICROSOFT SOFTWARE ASSURANCE KOOLITUSKUPONGIDE (SATV) TÜHISTAMISE/AJAKAVA MUUTMISE EESKIRJAD
Juhul kui tasute koolituse eest Microsoft Software Assurance koolituskupongidega (SATV), tuleb lisatasudeta ajakava muutmiseks sellest vähemalt kümme (10) tööpäeva ette teatada.
Koolitusele ilmumata jätmise või selle tühistamise korral, kui sellest teavitatakse ette vähem kui kümme (10) tööpäeva, tuleb tasuda 100% koolituse hinnast (450 eurot päevas õpilase kohta) arve algseks kuupäevaks või 30. päeva jooksul alates arve kuupäevast. Mis tahes kasutatud kuponge kupongikogusse ei tagastata. Juhul kui kasutati kohalitsentsi, kaotab klient need kohalitsentsi päevad. Premium koolituste jaoks kasutatakse mitut kupongi.
Õpilastel on lubatud kuni üks (1) ajakava muutus koolituse kohta kuni 48 tundi enne koolituse alguskuupäeva. Mis tahes ajakava muutmine pärast seda punkti maksab töötlustasu, mis võrdub 50%-ga avaldatud kursuse hinnast. Uus sessiooni kuupäev tuleb esitada ajakava muutmisest teavitamisel ja ümberkorraldatud tunnid tuleb võtta alates arve algsest kuupäevast kuue kuu jooksul.
 
ONLINE ANYTIME'I (OLA) TÜHISTAMIS-/REGISTREERIMISREEGLID
Online Anytime (OLA) võtmed aktiveeritakse makse laekumisel ja need kehtivad ühe (1) aasta jooksul. Võtme aktiveerimisel pole seda enam võimalik tühistada. Võtmed kehtivad ainult arvel olevale isikule ja neid ei ole võimalik üle anda. Registreerimine algab arvel näidatud kuupäeval ja lõpeb arve kuupäevast kaheteist (12) kuu möödumisel.
 
PEOPLECERT EKSAMI KAEBUSTE POLIITIKA
 
Sissejuhatus
Käesolev poliitika on suunatud kandidaatidele, kes on registreerunud PeopleCerti heaks kiidetud kvalifikatsiooni omandamisel või kes on selle omandanud, kes soovivad New Horizons Estonia otsuse edasi kaevata või selle üle kaevata. Käesolevaga sätestatakse protsess, mida peaksite meile kaebuse esitamisel järgima ja protsess, mida järgime kaebusele vastamisel. Käesolev poliitika on mõeldud ka meie töötajatele, et tagada kõigi kaebuste ühtne käsitlemine.
Enne PeopleCertile kaebuse esitamist on kandidaadid kohustatud esmalt läbima New Horizons Estonia kaebuste esitamise protsessi.
 
Läbivaatamise kord
Vaatame poliitika korra aastas ja seoses klientide tagasiside või päringutega või PeopleCerti välja antud heade tavade juhistega (nt vastavusse viimiseks kõigi asjaomaste reguleerivate asutuste kehtestatud apellatsioonide ning kaebuste menetlustega) vajadusel sagedamini üle.
 
Kaebuste tüübid
Allpool on loetletud „kaebuste tüüpide“ näited, mille kandidaat võib New Horizons Estonia’le esitada. 
 Kandidaatide kaebused seoses hindamise/eksamiga põhjusel, et me ei rakendanud protseduure järjekindlalt või et protseduure ei järgitud nõuetekohaselt ja õiglaselt. 
 Kandidaatide kaebused, mis on seotud New Horizons Estonia otsusega pärast kandidaadile esitatud kaebuse läbivaatamist.
 Kandidaatide kaebused, mis on seotud New Horizons Estonia tehtud otsusega pärast kandidaadi käitumise läbivaatamist PeopleCerti hindamisel/eksamil osalemisel. 
 
Kaebuste menetlemine
Kaebuste menetlemine kolmes allpool toodud etapis:
 
1. etapp:
Kandidaadid on kohustatud esitama New Horizons Estoniale kirjaliku kaebuse. Kaebuse esitamine peab sisaldama vähemalt järgmist teavet ja see tuleb saata aadressile info@newhorizons.ee:
 Kandidaadi nimi ja unikaalne PeopleCerti kandidaadi number
 Kaebusega seotud PeopleCerti kvalifikatsiooni nimetus
 Kõik kaebuse üksikasjad
 Kaebuse tõendamisdokumendid.
 
2. etapp:
Juhul kui New Horizons Estonia on kaebuse kätte saanud, tegelevad sellega ettevõttesiseselt testikeskuse administraator ja koolitusjuht. Meie eesmärk on teie kaebus läbi vaadata ja sellele 15 tööpäeva jooksul täielikult vastata, kuid võtke teadmiseks, et mõnel juhul võib läbivaatamisprotsess võtta kauem aega, näiteks kui on vaja kandidaadiga vestelda ja/või teostada täiendavat uurimist. Sellistel juhtudel võtame teiega muudetud ajakavast teavitamiseks ühendust. Tagame alati, et uurimise ja kaebustega tegelevad või neid läbivaatavad ja haldavad New Horizons Estonia töötajad on asjakohase väljaõppe ja pädevusega ning et neil ei ole asjaga varasemat seotust ega sellega seotud isiklikku huvi.
Pärast kaebuse läbivaatamist edastame kaebajale oma otsuse. Seejärel on teil aega 10 tööpäeva, et otsustada, kas nõustute nimetaud otsusega või soovite ametlikult jätkata PeopleCerti apellatsiooniprotsessiga.
 
3. etapp:
Juhul kui te pole pärast meie lõplikku otsust rahul, siis peaksite järgima PeopleCerti apellatsioonipoliitikas kirjeldatud PeopleCerti apellatsiooniprotsessi.
 
KAEBUSE ESITAMINE
Juhul kui teil on kaebus, palun teavitage sellest meie töötajat, andes meile võimaluse asjaga võimalikult kiiresti tegeleda. Samuti võite meid teavitada aadressil info@newhorizons.ee 

Juhul kui soovite kaebuse esitada, võite seda teha isiklikult, telefoni, kirja või meili teel. Võite olla kindel, et kõik saadud kaebused vaadatakse igakülgselt läbi. Palume teil esitada võimalikult palju teavet, aitamaks meie töötajatel teie kaebus kiiresti lahendada. Meie eesmärk on lahendada kõik kaebused 15 tööpäeva jooksul.


TULUMAKSUTAGASTUS TASUTUD KOOLITUSKULUDELT

Tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt reguleerib Tulumaksuseadus.